Hlavní město Praha

The capital city of Prague

Столица Прага

Neziskové organizace poskytující (NGOs providing / Некоммерческие организации, предоставляющие):

 

Asistenční služby (Assistance services / Услуги по оказанию помощи)

(právní a sociální poradenství - konzultace pobytových žádostí, smluv, asistence při hledání práce, bydlení, sociálních dávek, lékařů atd.)

(legal and social counselling - consultation of residence applications, contracts, assistance in finding work, housing, social benefits, doctors, etc.)

(юридическое и социальное консультирование - консультации по заявлениям на проживание, договорам, помощь в поиске работы, жилья, социальных пособий, врачей и т.д.)

(Praha 2 - sociální a právní poradenství, asistence)

(Prague 2 - social and legal counselling, assistance) 

(Прага 2 - социальное и юридическое консультирование, помощь)

(Praha 8 - sociální a pracovní poradenství)

(Prague 8 - social and employment counselling)

(Прага 8 - консультирование по социальным вопросам и вопросам занятости)

(Praha 3 - pomoc zejména obětem pracovního vykořisťování)

(Prague 3 - assistance especially to victims of labour exploitation)

(Прага 3 - помощь, особенно жертвам трудовой эксплуатации)

(Praha 9 - sociální služby) 

(Prague 9 - social services)

(Прага 9 - социальные услуги)

 • InBáze, z.s.                                                                          

(Praha 2 + Praha 4 -  právní, sociální, psychologické a psychosociální poradenské služby)

(Prague 2 + Prague 4 - legal, social, psychological and psychosocial counselling services)

(Прага 2 + Прага 4 - юридические, социальные, психологические и психосоциальные консультации)

 • In IUSTITIA, o.p.s.                                                                 

(Praha 6 - právní a sociálního poradenství osobám dotčeným násilím z nenávisti)

(Prague 6 - legal and social counselling for people affected by hate violence)

(Прага 6 - юридические и социальные консультации для людей, пострадавших от насилия на почве ненависти)

 • La Strada                                                                               

(telefonická krizová pomoc obětem pracovního vykořisťování a obchodu s lidmi)

(telephone crisis assistance for victims of labour exploitation and human trafficking)

(телефонная кризисная помощь для жертв трудовой эксплуатации и торговли людьми)

(Praha 9 - právní a sociální pomoc cizincům v nouzi)

(Prague 9 - legal and social assistance to foreigners in need)

(Прага 9 - правовая и социальная помощь нуждающимся иностранцам)

(Praha 1 - sociální a právní poradenství)

(Prague 1 - social and legal counselling)

(Прага 1 - социальное и юридическое консультирование)

(Praha 2 - poradenství ve věcech státního občanství a diskriminace)

(Prague 2 - advice on citizenship and discrimination)

(Прага 2 - консультации по вопросам гражданства и дискриминации)

(Praha 3 - právní, sociální a psychosociální poradenství)

(Prague 3 - legal, social and psychosocial counselling)

(Прага 3 - юридическое, социальное и психосоциальное консультирование)

(Praha 1 + Praha 4 - odborné konzultace, se zaměřením na vietnamskou kulturu)

(Prague 1 + Prague 4 - professional consultations, focusing on Vietnamese culture)

(Прага 1 + Прага 4 - профессиональные консультации, с упором на вьетнамскую культуру)

 

Vzdělávací služby (Educational services / Образовательные услуги)

(vzdělávání cizinců - kurzy češtiny, kurzy finanční gramotnosti, doučování žáků atd., vzdělávání pracovníků institucí i veřejnosti)

(education of foreigners - Czech language courses, financial literacy courses, tutoring of pupils, etc., education of employees of institutions and the public)

(обучение иностранцев - курсы чешского языка, курсы финансовой грамотности, репетиторство школьников и т.д., обучение сотрудников учреждений и населения)

(Praha 8 - kurzy češtiny, kurzy pro děti, dospělé i odborníky, volnočasové aktivity)

(Prague 8 - Czech language courses, courses for children, adults and professionals, leisure activities)

(Прага 8 - Чешские курсы, курсы для детей, взрослых и профессионалов, досуг)

 • Člověk v tísni, o.p.s.                                                                 

(Praha 2 - vzdělávání učitelů a studentů)

(Prague 2 - teacher and student education)

(Прага 2 - обучение преподавателей и студентов)

(Praha 7 - kurzy pro cizince)

(Prague 7 - courses for foreigners)

(Прага 7 - курсы для иностранцев)

 • Farní charita Praha 14                                                             

(Praha 9 - kurzy češtiny pro děti i dospělé volnočasové aktivity)

(Prague 9 - Czech courses for children and adults leisure activities)

(Прага 9 - Чешские курсы досуга для детей и взрослых)

 • Info-Dráček                                                                               

(Praha 4 - kurzy češtiny pro děti i dospělé, vzdělávací kurzy, volnočasové aktivity)

(Prague 4 - Czech courses for children and adults, educational courses, leisure activities)

(Прага 4 - Чешские курсы для детей и взрослых, образовательные курсы, развлекательные мероприятия)

 • In IUSTITIA, o.p.s.                                                                   

(vzdělávání odborníků v oblasti předsudečného násilí)

(training of professionals in the field of prejudicial violence)

(обучение специалистов в области насилия на почве предубеждений)

(Praha 3 - kurzy češtiny pro děti, kurzy pro odborníky ve vzdělávání, volnočas)

(Prague 3 - Czech courses for children, courses for professionals in education, leisure)

(Прага 3 - чешские курсы для детей, курсы для специалистов в области образования, досуга)

(Praha 3 - workshopy pro cizince, studenty, pedagogy i odborníky)

(Prague 3 - workshops for foreigners, students, teachers and professionals)

(Прага 3 - семинары для иностранцев, студентов, преподавателей и профессионалов)

(Praha 9 - vzdělávání žáků a pedagogů)

(Prague 9 - education of pupils and teachers)

(Прага 9 - образование учеников и учителей)

(Praha 1 - kurzy češtiny, volnočasové aktivity pro děti i dospělé, školení odborníků)

(Prague 1 - Czech language courses, leisure activities for children and adults, training for professionals)

(Прага 1 - курсы чешского языка, досуг для детей и взрослых, обучение для профессионалов)

 • Slovo 21                                                                                   

(Praha 2 - vzdělávání odborníků)

(Prague 2 - training of professionals)

(Прага 2 - подготовка специалистов)

(Praha 4 - kurzy češtiny pro vietnamskou komunitu, vzdělávání odborníků)

(Prague 4 - Czech language courses for the Vietnamese community, education of professionals)

(Прага 4 - курсы чешского языка для вьетнамской общины, обучение специалистов)

 

Advokační služby (Advocacy services / Адвокатские услуги)

(prosazování práv cizinců, osvěta, výzkumná činnost)

(advocacy, education, research)

(адвокация, образование, исследования)

 • Člověk v tísni, o.p.s.                                                                     

(osvěta, medializace) 

(education, media coverage)  

(образование, освещение в СМИ)                                   

(zastřešující organizace, prosazování práv cizinců, informační servis)

(umbrella organization, advocacy for the rights of foreigners, information service)

(зонтичная организация, защита прав иностранцев, информационная служба)

 • La Strada                                                                                     

(prosazování práv cizinců a osvěta v oblasti obchodu s lidmi)

(promotion of the rights of foreigners and awareness-raising in the field of human trafficking)

(адвокация прав иностранцев и повышение осведомленности о торговле людьми)

(informační servis, prosazování práv cizinců)

(information service, enforcement of the rights of foreigners)

(информационная служба, обеспечение соблюдения прав иностранцев)

(informační servis, výzkumná činnost)

(information service, research activities)

(информационное обслуживание, исследовательская деятельность)

(osvěta se zaměřením na problémy diskriminace, na jejich příčiny a ochranu proti ní)

(education focusing on the problems of discrimination, its causes and protection against it)

(повышение осведомленности, сосредоточение внимания на проблемах дискриминации, ее причинах и защите от нее)

(prosazování práv cizinců, osvěta, výzkumná činnost)

(advocacy, education, research)

(адвокация, образование, исследования)

 

Akce pro veřejnost (Events for the public / Мероприятия для общественности)

 • InBáze, z.s.                                                                                 

(RefuFest, Ethnocatering)

 • Info-Dráček                                                                                  

(Asie vzdálená a blízká, komentované procházky, příměstské tábory atd.)

(Asia far and near, guided walks, suburban camps, etc.)

(Азия дальняя и ближняя, прогулки с гидом, загородные лагеря и т.д.) 

(komentované procházky)

(guided walks)

(прогулки с гидом)

(etnické večery, oslavy národních svátků atd.)

(ethnic evenings, celebrations of national holidays, etc.)

(этнические вечера, празднование национальных праздников и т.д.)

(konference, debaty, etnické vaření)

(conferences, debates, ethnic cooking)

(конференции, дебаты, этническая кулинария)

 • Slovo 21                                                                                       

(Rodina odvedle)

(Family next door)

(Семья по соседству)

 

 

! Další služby pro cizince poskytuje místní Integrační centrum !

! Other services for foreigners are provided by the local Integration Centre !

! Другие услуги для иностранцев предоставляются местным Интеграционным центром!