Vzdělávání

Základní informace:

Přístup dětí a žáků-cizinců ke vzdělávání

Právo na vzdělání, a po dobu plnění povinné školní docházky povinnost, mají děti a žáci-cizinci, kteří v ČR pobývají po dobu delší než 90 dnů, nebo jim byl udělen azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany. Za děti a žáky-cizince jsou považovány děti, které nejsou občany ČR, tj.

  • děti státních příslušníků jiného členského státu EU, včetně EHP a Švýcarska,
  • děti cizinců s udělenou mezinárodní ochranou,
  • děti cizinců z třetích zemí.

Dětem a žákům, kteří jsou státními příslušníky České republiky a neovládají český jazyk, např. z důvodů kulturních nebo sociálních odlišností v jejich vývoji nebo prostředí, popř. dlouhodobého pobytu mimo území České republiky, bude poskytována podpora v rámci společného vzdělávání.

Při vzdělávání dětí (v MŠ) a žáků-cizinců (v ZŠ a SŠ) v rámci předškolního, základního, případně i středního vzdělání, je prvořadé zajištění znalosti českého jazyka a podpora začleňování do české společnosti (zejména seznámení s evropským kulturním prostředím a získání potřebných znalostí a dovedností tak, aby mohli úspěšně a plynule přejít do hlavního vzdělávacího proudu a následně se uplatnit na trhu práce a získat tak ekonomickou i společenskou nezávislost).

Výuka českého jazyka je dětem a žákům poskytována již v mateřských školách, při plnění povinné školní docházky pak v základních školách tak, aby bylo možné v krátké době jejich začlenění do běžné výuky ve třídách dle jejich věku a předchozího vzdělání.

Podporu pedagogickým pracovníkům vzdělávajících děti a žáky-cizince poskytují poradci krajských poboček NIDV a webové stránky http://cizinci.nidv.cz/, kde jsou uveřejňovány legislativní a metodické materiály z oblasti vzdělávání žáků-cizinců, nabídky školení, kontakty na krajské poradce NIDV a další užitečné informace.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT.

Dotace na podporu vzdělávání dětí a žáků-cizinců

MŠMT poskytuje dotace na podporu vzdělávání dětí a žáků-cizinců v celkem čtyřech programech:

  1. Rozvojový program Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí (pro žáky ZŠ, případech hodných zvláštního zřetele pro žáky SŠ)
  2. Rozvojový program Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků-cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců
  3. Rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu EU
  4. Dotační program Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR

Více informací v sekci Možnosti financování nebo na webu MŠMT.

Uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání se liší od uznávání vysokoškolského vzdělání a provádějí se zejména za účelem přístupu k dalšímu vzdělávání a studiu na vysoké škole nebo pro profesní účely k výkonu neregulovaných povolání atd.

Více informací o uznávání zahraničního základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání naleznete na webu MŠMT.

Více informací o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete rovněž na webu MŠMT.

Pro posuzování nároků na dávky státní sociální podpory a pro účely nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, důchodového pojištění, případně i jako jeden z dokladů o nezaopatřenosti dítěte, se provádí tzv. uznávání studia na zahraničních středních nebo vysokých školách pro sociální a zdravotní účely. Informace o uznávání studia na zahraničních středních školách pro sociální a zdravotní účely naleznete zde, zatímco informace o uznávání studia na zahraničních vysokých školách pro sociální a zdravotní účely naleznete zde.

Uznávání odborných kvalifikací (tzv. profesní uznávání)

Při vstupu na trh práce, zejména v případě regulovaných povolání a činností, mohou někteří cizinci (zejména občané EU/EHP a Švýcarska, cizinci s trvalým pobytem, a jejich rodinní příslušníci), kteří svou odbornou kvalifikaci získali mimo ČR na území jakéhokoliv členského státu EU/EHP a Švýcarska, požádat o uznání odborné kvalifikace. Více informací naleznete na webu MŠMT.

Další vzdělávání cizinců

Prostřednictvím dalšího vzdělávání si každý může zvýšit či prohloubit svou kvalifikaci, a tak posílit své postavení na trhu práce.

Různé vzdělávací semináře, kurzy českého jazyka či workshopy jsou pořádány Centry na podporu integrace cizinců ze třetích zemíneziskovými organizacemi, většinou zdarma.

Vzdělávací kurzy poskytují také komerční subjekty. V Databázi akcí dalšího profesního vzdělávání DAT CZ jsou k nalezení aktuální akreditované i neakreditované vzdělávací kurzy a semináře. Na akreditované kurzy si mohou klienti ÚP ČR podat žádost o rekvalifikaci.

Dosažené výsledky dalšího vzdělávání lze prostřednictvím úspěšného složení zkoušky v definované profesní kvalifikaci formálně uznat vydáním osvědčení s celorepublikovou platností. Zkouška musí být složena v českém jazyce. Více na webu MŠMT.

Více informací o dalším vzdělávání naleznete na webu MŠMT.

 

Související informace:

Tlumočení a překlady

Při jednání s úřady a institucemi si cizinec nedostatečně ovládající český jazyk nebo se dostatečně neorientující v českém prostředí může určit osobu, která mu poskytne buď tlumočení, anebo základní asistenci spolu s tlumočením. Další podmínky určení tlumočníka záleží na povaze jednání a příslušném úřadu. Informace k určení tlumočníka při správním řízení poskytuje web MV ČR.

Cizinec, ale i instituce (úřady, samospráva, školy, nemocnice atd.), může využít buď na vlastní náklady služeb evidovaných soudních tlumočníků, nebo interkulturních pracovníků /komunitních tlumočníků (kteří kromě tlumočení poskytují i základní asistenci) z databáze Asociace pro interkulturní práci, či působících při Integračních centrech nebo některé z neziskových organizací - tyto služby mohou být v závislosti na dalších okolnostech zdarma.

Občané Mongolska a Vietnamu i všichni, kdo s těmito cizinci žijícími u nás přicházejí do styku, mohou využít Asistenční telefonickou linku ve vietnamském a mongolském jazyce.

Při předkládání zahraničních dokladů úřadům a institucím (např. diplomy, rodné listy, výpisy z rejstříku trestů) bývá povinností předložit ověřenou kopii (legalizovaného) dokladu vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem. Ověřený (soudní) překlad dokumentu může vydat pouze tlumočník jmenovaný soudem. Seznam soudních tlumočníků uveden v databázi Ministerstva spravedlnosti.

Informační materiály

Základní informace jsou dostupné také ve vybraných příručkách.

Nejvýznamnější legislativní předpisy v této oblasti

(jejich aktuální znění naleznete v Knihovně)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, která upravuje vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu na základních školách.

Zákon č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Vyhláška č. 438/2006, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školách a školských zařízeních.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Statistiky a data

Data k tématu podnikání cizinců jsou k dohledání v sekci Zdroje statistik a dat.

Aktivity, projekty, akce

Probíhající i již ukončené aktivity a projekty příslušných resortů či neziskového sektoru v této oblasti, včetně možností financování projektů, viz sekce Financování a podpora integrace.

Nadcházející konference, semináře, školení a další aktuální akce pro odborníky viz Kalendář akcí.

Kontakty

Naleznete v Adresáři organizací a institucí.

Obsah: